Säkerhetspolisen

Modul 3:6

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen arbetar med att avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det görs för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.

Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet. En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs dels genom att avslöja och reducera säkerhetshot som riktas mot landet och dess skyddsvärda verksamheter, dels genom att reducera sårbarheter i dessa verksamheter.

Kontraspionage

Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden och ett för försvaret av samhället centralt område är Säkerhetspolisen kontraspionage för att motverka spioneri. Det innebär att Säkerhetspolisen aktivt inhämtar uppgifter för att analysera och motverka utländskt spioneri och säkerhetshotande verksamhet. Ett flertal länder bedriver olika former av underrättelseverksamhet mot Sverige som till exempel spioneri eller flyktingspionage.

Foto: Erich Westendarp

Säkerhetsskydd

Säkerhetspolisen arbetar även med säkerhetsskydd för att höja säkerhetsnivån i samhället genom analyser, registerkontroller, tillsyn och rekommendationer till myndigheter och företag vars verksamhet har bäring på Sveriges säkerhet.

”Icke-spridning”

Säkerhetspolisen arbetar också med icke-spridning, vilket innebär att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter eller ämnen förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter.