Introduktion om försvarssektorn

Modul 1

Introduktion om försvarssektorn

Med begreppet försvarssektorn presenteras en helhet bestående av dels vilka uppgifter det svenska försvaret ska lösa, och dels hur försvarssektorn ser ut i form av aktörer. De aktörer som inbegriper försvarssektorn består av både svenska myndigheter där Sveriges riksdag är beslutade och inriktar dess verksamheter, därtill finns försvarsföretag,  vilka är privata företag i olika storlek som försörjer försvarssektorn med både materiel och kvalificerade tjänster. Försvarssektorn kan utökas ytterligare genom begreppet totalförsvar där civilt försvar blir en betydande del vilket ökar antalet aktörer, både inom offentlig sektor där länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner får en viktig roll, även de privata företagen ökar genom en försörjning av både materiel och kvalificerade tjänster.

Det svenska försvaret

Genom att kunna möta ett väpnat angrepp ska försvaret tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel utgöra en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige, eller utöva påtryckningar med militära maktmedel. Det viktigaste för det svenska försvaret är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Totalförsvar

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. För att säkerställa totalförsvarets samlade förmåga ska en sammanhängande planering återupptas.

Det civila försvaret

Det civila försvarets uppgift är att planera stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap. Det civila försvaret utgörs av verksamhet som genomförs i syfte att göra det möjligt för samhället att kunna hantera situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret är inte en organisation utan verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det samlade totalförsvaret kräver därför ett brett engagemang och förankring i samhället.

Målet för det civila försvaret är att:

  • Värna civilbefolkningen.
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Det militära försvaret

Målet för det militära försvaret är att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja landets säkerhet. Detta ska ske genom att:

  • Hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen.
  • Förebygga och hantera konflikter och krig.
  • Skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp.
  • Skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.

Krigsförbanden

Krigsförbanden utformas i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp. Dessa förband har också en god grund för att lösa uppgifter i fredstid, till exempel värnandet av den territoriella integriteten och deltagandet i internationella krishanteringsoperationer. Krigsförbanden måste vara bemannade, utrustade och samövade för att lösa sina uppgifter. Alla krigsförband har uppgifter såväl i fred som vid höjd beredskap.

Personalförsörjningen

Den enskilt viktigaste förutsättningen för att höja den operativa förmågan är att försvaret kan rekrytera och behålla personal över tiden. Regeringen ser över flera åtgärder som kan stärka personalförsörjningen, till exempel förlängd grundutbildning och repetitionsutbildning för krigsplacerad personal. Personalförsörjningen av det militära försvaret bygger på såväl frivillighet som på plikt. Folkförankringen av totalförsvaret har en avgörande betydelse för försvarsviljan och ytterst för Sveriges försvarsförmåga.

Veteranpolitiken

Den svenska veteranlagstiftningen omfattar Försvarsmaktens personal, såväl militära som civila, som genomfört internationella militära insatser. Kunskaperna om veteraners situation och reaktioner ökar kontinuerligt, och den svenska veteranpolitiken behöver täcka alla delar i kedjan från det att en insats inleds till långt efter att den avslutats. Veteranpolitiken syftar till att ge personal som tjänstgör i internationella insatser och deras anhöriga ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar som de utsätts för.

Materiel

De svenska militära förbandens tillgänglighet avgörs också av fungerande utrustning och materiel. Regeringens målsättning är att dessa grundläggande delar i det svenska försvaret säkras. Detta rör inte bara större materielsystem som till exempel flygplan, fartyg, luftvärn och artilleri, utan också soldaters utrustning, kommunikationssystem, fordon och logistiska förmåga.