Försvarsdepartementet och försvarsmyndigheterna

Modul 3

Försvarsdepartementet och försvarsmyndigheterna

Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Försvarsdepartementets delar i statens budget

Försvarsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör det militära försvaret och dess stödmyndigheter.

Försvarsdepartementets anslag inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap bryts upp enligt följande:

1:1  Förbandsverksamhet och beredskap
1:2  Försvarsmaktens insatser internationellt
1:3  Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4  Forskning och teknikutveckling
1:5  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet
1:6  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1:7  Officersutbildning m.m.
1:8  Försvarets radioanstalt
1:9  Totalförsvarets forskningsinstitut
1:10  Nämnder m.m.
1:11  Försvarets Materielverk
1:12  Försvarsunderrättelsedomstolen

Regleringsbrev för verksamhet inom Försvarsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

Försvarsmyndigheterna

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten. Till Försvarsdepartementets ansvarsområde tillhör följande myndigheter:


Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) kallar, mönstrar och skriver in till grundutbildning med värnplikt samt kallar till repetitionsutbildning. Myndigheten stödjer även andra myndigheter inom totalförsvaret med prövningar till yrken och utbildningar med särskilda krav, som exempelvis officersprogrammet och polisutbildningen. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar bemanningsstöd till krigsförbanden och övriga bemanningsansvariga inom totalförsvaret.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) arbetar med forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret. Lär dig mer om denna myndighet i modul 3:4.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har till uppgift att kontrollera att den försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut sker i enlighet med det av riksdagen och regeringen fastställda regelverket.

Försvarsunderrättelsedomstolen är en specialdomstol som prövar ansökningar om tillstånd till signalspaning. Tillstånd söks av signalspaningsmyndigheten (Försvarets radioanstalt, FRA) på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen.

Försvarsmakten (FM) bidrar till Sveriges säkerhet genom att enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer lösa följande uppgifter:

Lär dig mer om denna myndighet i modul 3:1.

Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. FRA:s underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska arbete. FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet. Lär dig mer om denna myndighet i modul 3:5.

Försvarets materielverk (FMV) har till uppgift är att styra utformningen och upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till insatsförsvaret. Lär dig mer om denna myndighet i modul 3:2.

Fortifikationsverket ligger under Finansdepartementets ansvarsområde men har en mycket stark koppling till övriga försvarsmyndigheter då de äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Lär dig mer om denna myndighet i modul 3:3.