Krigsförband

Krigsförband

Krigsförband är förband som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. Krigsförbanden har beredskap för att kunna verka i nationella och internationella insatser. Krigsförband är en förbandsenhet vid en organisationsenhet av typ bataljon, kompani, fartygsdivision, flygdivision och liknande. Även hemvärnsförband med nationella skyddsstyrkor är krigsförband.”